แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เริ่มต้นกับวัดพญากำพุช

เริ่มต้นกับ วัดพญากำพุช ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ ตำบุลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด ๗.๕ ไร่ โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านพญากำพุช ทิศเหนือจรดป่าของทหาร ทิศตะวันออกติดกับที่ดินของนาย สมาน ทิศใต้จรดกับที่ดินของหมู่บ้านพญากำพุช ทิศตะวันตกจรดกับที่ดินของครูแมว
ได้จัดสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ ( ตามคำบอกเล่า ) โดยศรัทธาของชาวบ้านพญากำพุช เดิมที่วัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ชาวบ้านพร้อมด้วยเจ้าสำนัก ( ในขณะนั้น ) เห็นว่า สถานที่เดิมคับแคบ ไม่สะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ จึงพร้อมกันย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้
ที่พักสงฆ์พญากำพุชเมื่อครั้งเริ่มก่อตั้ง มีเจ้าสำนักชื่ออย่างไรไม่ปรากฏ แต่ชาวบ้านพญากำพุชเรียกท่านว่า " หลวงพ่อดำปากแดง" ท่านได้ก่อสร้างและพัฒนาที่พักสงฆ์แห่งนี้มาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๓ แล้วท่านก็ได้จาริกจากไป
เจ้าสำนักองค์ที่ ๒ ชื่อหลวงพ่อ " ใย" ท่านจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์พญากำพุชหลายพรรษา และได้ย้านไปจำพรรษาแห่งอื่นในปี พ.ศ.๒๕๓๖
เจ้าสำนักองค์ที่ ๓ ชื่อ " พระอาจารย์พจน์" ท่านมีชื่อเสียงทางด้านเวทมนต์คาถา ท่านได้จำพรรษาอยู่ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๘ ก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องลาสิกขา
ชาวบ้านจึงได้ร่วมใจนิมนต์พระอาจารย์ " โกสุม ปญญาวุโธ" มาเป็นเจ้าสำนักองค์ที่ ๔ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านก็ได้ลาสิกขาบทไป
ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ เมื่อเจ้าสำนักพญากำพุชลาสิกขาออกไปแล้ว ที่พักสงฆ์ญากำพุชก็ว่างจากเจ้าสำนัก และในปีนั้น มีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง มีศิลจริยาวัตรงกงาม น่าเคารพเลื่อมใส มาพำนักอยู่ ณ.วักทับไทร บ้านทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้จาริกท่องเที่ยวมานังที่พักสงฆ์พญากำพุชแห่งนี้ ได้เล็งเห็นสถานที่สัปปายะ เพียบพร้อมบริบูรณ์ ท่านจึงได้ตัดสินใจพำนักอยู่
ต่อมาเมื่อท่านได้พิจารณาเห็นแรงศรัทธาและความตั้งใจของประชาชนชาวบ้านพญากำพุช ประกอบกับที่พักสงฆ์แห่งนี้ ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ท่านจึงตัดสินใจพำนักอยู่อย่างถาวร เพื่อสร้างบุญบารมี ประกอบกับจิตท่านที่มีความเมตตาต่อชาวบ้าน นามของท่านคือ " พระอาจารย์ แจ้ง จกฺกธมฺโม" และท่านก็ได้จำพรรษาอยู๋ ณ.ที่พักสงฆ์พญากำพุช มาจนถึงปัจจุบัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น