แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พระอาจารย์แจง จกฺกธมฺโม กับวัดพญากำพุช

วัดพญากำพุช มีที่ตั้งพื้นที่เป็นเนิน มีความลาดเอียงไม่สะดวกต่อการใช่งาน ต่อมาเมื่อพระอาจารย์แจ้ง จกฺกธมฺโม ได้เข้ามาเป็นหัวหน้าสำนัก จึงได้พาบรรดาศรัทธาญาติโยม ช่วยกันพัฒนาปรับแต่งพื้นที่ให้ราบเรียบ ใช้งานได้สะดวก และร่วมกันปลูกต้นไม้ จนบริเวณที่พักสงฆ์ ( ในสมันนั้น ) เริ่มมีความร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมทั้งได้จัดสร้างเสนาสนะต่างๆขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรม และการอยู่จำพรรษาของบรรดาพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และศรัทธาญาติโยม ที่เดินทางมาจากแดนไกลเพื่อมาร่วมบุญ โดยได้จัดสร้างถาวรวัตถุต่างๆดังนี้คือ:
 ๑. ศาลาเอนกประสงค์ ไว้สำหรับประกอบศาสนพิธี จำนวน ๑ หลัง
 ๒. วิหารหลวงปู่ทวด และสมเด็จฯโต จำนวน ๑ หลัง
 ๓. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง
 ๔. เรือนรับรองสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม จำนวน ๑ หลัง
 ๕. โรงครัว สำหรับประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้าปฏิบัติธรรม จำนวน ๑ หลัง
 ๖. ห้องน้ำ
 - ขนาด ๘ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
 - ขนาด ๖ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
 - ขนาด ๓ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
 และในขณะนั้น ท่านพระอาจารย์แจง จกฺกธมฺโม ได้ดำริให้จัดสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นอีก จำนวน ๒ องค์ เพื่อเป็นพุทธบูชา และสักการะบูชาของบรรดาสาธุชนทั้งหลาย
 องค์แรกชื่อว่า หลวงพ่อชับมงคล สร้างเมื่อวันที่ ๙ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
 องค์ที่ ๒ ชื่อว่า หลวงพ่อเมตตา สร้างเมื่อวัยที่ ๑๔ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
  ด้วยแรงศรัทธาของมหาชนร่วมกัน โดยสร้างแต่ละองค์ สร้างเสร็จภายวันวันเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น