แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความปลาบปลื้มของพระอาจารย์ ( ประการที่ ๑ )

คัดลอกมาจากหนังสือ " ที่พักสงฆ์พญากำพุช" ความว่า
 ความปลื้มของพระอาจารย์ แจ้ง จกฺกธมฺโม ความ " ปลื้ม" อย่างที่ ๑ คือ การได้บวช
  หลังจากที่ข้าพเจ้าได้จบการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนบ้านตะโนน ตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีศรัทธาและใคร่จะศึกษาในพระพุทธศาสนา จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ.วัดเทพมงคล บ้านตะโนน ตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ท่านพระครูภาวนาประยุต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระแนน ติสฺสวํโส เป็นพระกรรมวาจาจารย์         พระมก สุจิณฺโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
  การได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ทำให้ข้าพเจ้า ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง มีโอกาสได้รู้จักกฏแห่งกรรม ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น ได้สั่งสอนญาติโยม ให้เข้าใจในคำสั่งสอนของพระศาสนา และมีโอกาสเป็นเจ้าสำนักของที่พักสงฆ์พญากำพุช ทำให้ได้พัฒนาศาสนสถาน สร้างความเจริญให้ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสะดวก ของบรรดาศาสนิกชนทั้งหลาย เพราะอย่างนี้ การบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จึงเป็นความ " ปลื้ม" อย่างมากเป็นประการแรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น