แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ศูนย์รวมใจ และศรัทธา

วัดพญากำพุช แม้ว่าจะเป็นศาสนสถานขนาดเล็ก อีกทั้งยังอยู่ในถิ่นทุรกันดาร แต่ก็เป็นจุดศูนย์รวมใจ , แรงศรัทธา และพลังความสามัคคี ของชาวบ้านพญากำพุชและในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน รวมถึงพื้นที่ทั้งใกล้และไกลที่รู้ข่าว ต่างก็หลั่งไหลมาช่วยกันออกทั้งกำลังแรงกาย , แรงใจ , กำลังทรัพย์ , รวมถึงอาหารและเครื่องใช้ไม้สอยเพื่อแจกจ่ายให้งานแต่ละงาน ในช่วงเวลานั้นๆสำเร็จลุล่วง อีกทั้งรวมถึงการสร้างถาวรวัตถุไว้ใช้งานในศาสนพิธีต่างๆ อีกทั้งกำลังศัทธาของสาธุชนยังร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมในวันพระ และวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นประจำมิได้ขาด
 จึงนับเป็นการสืบสานให้พระพุทธศาสนาให้ยืนยงสืบไป แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า ๒,๖๐๐ ปีแล้วก็ตาม
 พระอาจารย์แจ้ง  จกฺกธมฺโม นับว่าท่านเป็นพระผู้มีสัมมาปฏิบัติ และเป็นพระผู้เสียสละอย่างแท้จริง ยอมจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ในที่ห่างไกล อุทิศตนเป็นพระผู้นำ ทั้งในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดา พระพิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่าศรัทธาญาติโยมอย่างไม่ย่อท้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น